Skip navigation

Disclaimer

Deze website is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie welke op deze website wordt gepubliceerd, onvolledig en/of onjuist is. Hiervoor kan Getru Bedrijven geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie op de website kan zonder nadere kennisgeving gewijzigd worden. Dit kan betekenen dat de website en/of de achterliggende applicaties tijdelijk niet beschikbaar zijn. Getru Bedrijven aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade (direct of indirect) op welke wijze ook ontstaan, als gevolg van het gebruik van de op de website aanwezige informatie.

Op al onze werkzaamheden alsmede op alle werkzaamheden die een aan een ons geleerde partij en/of derden al dan niet indirect in opdracht van ons uitvoert respectievelijk uitvoeren, zijn afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, van toepassing de algemene voorwaarden van Getru Logistics B.V., gedeponeerd onder nummer 58799036 bij de kamer van koophandel te Den Haag; Naast deze algemene voorwaarden hanteren wij de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC), gedeponeerd ter griffe van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam; In aanvulling op de algemene voorwaarden van Getru Logistics B.V. Is het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen op de weg (CMR) van toepassing op de overeenkomsten en offertes met betrekking tot het International wegvervoer, en aanvullend daarop de AVC. Met betrekking tot bovengenoemde voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing. De voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden.

2021 Getru Bedrijven